برچسب: کوددهی

چالکود

روش های کود دهی

روش های کود دهی   پخش سطحی چالکود   چالکود 1-نحوه ی کود دهی به روش پخش سطحی به این صورت است که در ناحیه ی آبچکان درخت بصورت نواری دور تا دور درخت پا بیل شود و خاک آن برگرداننده شود سپس کوددهی صورت می گیرد. مخلوط کود های نام برده شده در بالا […]