برای خرید کود معمولی با شماره های داخل سایت سایبان سبز (تماس با ما) تماس بگیرید.

 

کود که مراحل پوسیدگی را گذرانده باشد وبه تایید آزمایشگاه از نظر تکمیل شدن فراینده تخمیر واماده مصرف ویا تبدیل شدن به انواع کود های دیگر را دارا می باشد. که این امر با نظارت  بخش Q.Cانجام می کردد.