برای خرید کود سرندی با شماره های داخل سایت سایبان سبز (تماس با ما) تماس بگیرید.

 

کودی که بعد از گذراندن فراینده پوسیدگی وتاییدیه آزمایشگاه قابلیت مصرف را دارا باشد.

جهت استفاده بهینه سرند می شود. کود سر ند شده در مزارع و گل خانه ها …. مورداستفاده قرار می گیرد اگر در مزرعه بخواهیم ازدستگاه کود پاش استفاده کنیم بهتر است که از کودسرند شده استفاده شود.

استفاده از کود سرند شده سرعت کار و کیفیت را به اندازه چشمگیری افزایش می دهد.